dr Jan Stasieńko

Kierownik Zakładu Nowych Mediów, twórca specjalności media cyfrowe i komunikacja elektroniczna; w roku akad. 2010-2011 visiting scholar w Department of Communication SUNY College at Brockport w USA, w roku akad. 2013-2014 visiting scholar w Centre for Digital Media i w Simon Fraser University, Vancouver, Kanada; członek International Digital Media & Arts Association i Polskiego Towarzystwa Badania Gier; zajmuje się takimi zagadnieniami jak: historia i antropologia animacji i efektów specjalnych, ludologia, cmc, cyberkultura, posthumanizm i media, webstudies, naukowy dyskurs multimedialny, nowe media jako dyscyplina nauczania akademickiego
 
Prowadzone zajęcia:
• historia mediów w Polsce i na świecie
• problemy cyberkultury
• problemy fabuły interaktywnej i hipertekstu
• historia i antropologia animacji i efektów specjalnych
• proseminaria i seminaria specjalnościowe
 

Publikacje:

Książki:

1. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 3. Dialog – konflikt, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2011.

2. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

3. G. Murdock Media, kultura, ekonomia. Krytyczne pytania – antologia tekstów. Wydawnictwo DSW, Wrocław, wybór i opracowanie Janina Fras, red. naukowa A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko

4. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia, Wyd. Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

5. Alien vs. Predator?, Gry komputerowe a badania literackie, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005.

 

Artykuły:

1. “Bizarre marriages” – weddings as the forms of legitimisation of intimate relations with non-human agents, “La Camera Blu” Special issue on Gender and Posthumanism, 2014, w druku.

2. ‘Through thick and thin’ – the role of Academia in building multimedia clusters on the example of Creativro in Wroclaw, Journal of International Digital Media & Arts Association, 2014, Vol. 10, w druku.

3. ‘Why are they so borring’ – the educational context of computer games from a design and research perspective, “Neodidagmata” 2013, nr 35.

4. ‘Repulsive Other’ – Defining Scandal in Interspecies Relations, Technological and Information Posthumanism, (w:) Navigating Cybercultures, red. Nicholas van Orden, Interdisciplinary Press 2013.

5. Between a particularity and a world constitution. Mimesis in video games – levels, types, contexts, ‘Intersemiose – Revisita Digital’ ANO II, N. 04, Jul/Dez 2013.

6. Między edukacyjnością a ludycznością – trudne sąsiedztwa w grach wideo, (w:) Monika Górska-Olesińska (red.) Liberatura, e-literatura i...Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

7. Zgorszenie postludzkie” - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i relacjach międzygatunkowych, “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis 121, Studia de Cultura IV” 2012.

8. Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich (w:) Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

9. Peepshow, prompter, bluebox – trzy meta-metafory relacji

podmiot – infosfera, “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis 88. Studia de Cultura I” 2010.

10. A. Dytman-Stasieńko, J, Stasieńko, „Między cyfrowym dialogiem a konfliktem”. III Konferencja naukowa z cyklu „Język a multimedia”, Wrocław 28-29 maja 2008, (sprawozdanie), „Przegląd Biblioteczny” 2008, z. 3.

11. Cyberkulturoznawstwo. Akademickie programy studiów z dziedziny nowych mediów i cyberkultury, „Kultura i Historia” 2008, nr 14.

12. A. Dytman-Stasieńko, A. Janiak, J. Stasieńko, W stronę naukowego dyskursu multimedialnego, (w:) J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

13. J. Stasieńko, Scena symultaniczna i ikonostas – zagubione ślady archeologii stron internetowych, [w:] A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a multimedia 2. WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

14. Kategoria mimesis a gry komputerowe, (w:) A. Surdyk, J. Szeja, Gra jako medium tekst i rytuał, cz. II, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.

15. O rozpychaniu kanału informacyjnego, (w:) Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wroclaw 2007.

16. Multimedialny dyskurs naukowy – szanse, wyzwania, zagrożenia, (w:) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, tom I, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Wyd. Tertium, Kraków 2006.

17. Przemoc języka jako przemoc sensu. O wojnie podmiotu i znaczenia w multimediach (w:) Język a multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2005.

18. Fabuła gier komputerowych. „Literatura Ludowa” 2002, Dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr 4-5.

19. Problemy genologii gier komputerowych, Prace Literackie XXXIX. Wyd. UWr, s.195-212.

20. Sposób opowiadania świata – o narracji gier komputerowych. [W:] Media, język, literatura, Wrocław 2002, s. 96-120.

21. Ontologia, stylizacja, komunikacja, socjologia – cztery poziomy meta- w grach komputerowych (w:) Nowe media – nowe w mediach. Wizerunek mediów własny, Wrocław 2002.

22. Praktyczność zawodu nauczycielskiego. (w:) Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej Numer Specjalny. Wydawnictwo DSWE TWP,Wrocław, s.231-240.

23. Model nauki jako przedmiot sporu pokoleniowego. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno- pedagogicznej. Numer Specjalny Wydawnictwo DSWE TWP,Wrocław, s.103-114.